โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา […]

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์…ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์…ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564     […]

คณะกรรมการในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ร่วมเป็นคณะกรรมการในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร […]

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]