Miss Deaf Word 2017 ให้สัมภาษณ์ช่อง7

Miss Deaf Word 2017 ให้สัมภาษณ์ช่อง7 ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงแก่สังคม

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร และอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าวทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 เมื่อ12 กันยายน 2560 ในรายการพิเศษเกี่ยวกับผู้พิการที่มีความสามารถ ทำประโยชน์ให้แก่สังคมและมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทย

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

Miss Deaf Word 2017 รับโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการ   จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์  Miss Deaf Word 2017 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการ พร้อมเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท จากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม โดยมี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร ผู้ช่วยคณบดี ร่วมพิธี พร้อมสื่อมวลชนร่วมทำข่าว เมื่อ 11 กันยายน 2560  ณ ห้องรับรอง อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

คหกรรม รับ 21 รางวัล ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่ 25

คหกรรม รับ 21 รางวัล จากการแข่งขันทำอาหาร และแกะสลัก

ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่ 25

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหารและการแกะสลักผักผลไม้ ในงาน Food & Hotel Thailand 2017 ครั้งที่25  ในกิจกรรมการแข่งขัน The 25th  International Exhibition of Food & Drink, Hotel, Bakery, Restaurant & Foodservice Equipment, Supplies & Services (นิทรรศการการค้าระหว่างประเทศชั้นนำสำหรับธุรกิจอาหารและโรงแรมในประเทศไทยและในภูมิภาค FHT) ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา เมื่อ 6-9 กันยายน 2560 โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ได้รับรางวัลดังนี้

 • นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รับ 4 รางวัล การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ได้แก่ รางวัลหรียญทองประเภทเดี่ยว 2 รางวัล และรางวัลเหรียญทองประเภททีม 2 รางวัล โดยนางสาวปัทมปาณี สีสุราช และนางสาวจิดาภา สุภามาลา

 • นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ รับ 3 รางวัล การแข่งขันในรายการ The International Judges Panel of Thailand’s International Culinary Cup 2017 ประเภท 3 Course Free Style Set Menu : Team of 3 โดยมี อ.เชาวลิต อุปฐาก ผู้ควบคุมได้แก่

 1. รางวัลเหรียญทองแดง(Bronze) ทีมนางสาวสุทธิรัก แซ่ลิ่ม นายอริส พยายาม นายสัณหวัช ชูแก้ว ในเมนู SAM PAEN DIN , PLETNG MACHA and SIAM BURI
 2. รางวัลเหรียญทองแดง(Bronze) ทีมนายเอกราช รมยะยศวัฒน์ นายปุณณพฤกษ์ อินเอี่ยม นายธนโชติ ขุนทอง ในเมนู แซบสยาม ซูวีศรีสยาม สยามเมืองยิ้ม
 3. รางวัล(Diploma)   ทีมนางสาวสิริวรางค์ ลาภธรรมนนท์ นายอภิสิทธิ์ เดชวรรณ และนางสาวนวรัตน์ วงษ์สุรกูล ในเมนูวิหกในรงรัง มรกตสยาม ธรณีวิถีไทย
 • และนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการรับ 5 รางวัล การแข่งขันประเภทเดี่ยว โดยมี อ.เชาวลิต อุปฐาก ผู้ควบคุม ได้แก่

 1. รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze) ประเภทไทยโมเดิร์น เมนูฉู่ฉี่มัจฉา ข้าวหอมกุ้ง & ผักราดผักกะทิ
 2. รางวัล(Diploma) ประเภท Duck Main Course by BR Group : Individual นายอริส พยายาม เมนูเป็ด 2 อย่าง & 2 ซอสมันม่วงบดและผักโชเต
 3. รางวัล(Diploma) ประเภท Nagasakl Wagyu Main Course by Nippon ham Group :Individual นายสัณหวัช ชูแก้ว เมนูเนื้อวากิวเมนูสเต็ก เนื้ออบสมุนไพร
 4. รางวัล (Diploma) ประเภทไทยโมเดิร์น นางสาวสิริวรางค์ ลาภธรรมนนท์ เมนูมัสมั่นปูจ๋า
 5. รางวัล(Diploma) ประเภทไทยโมเดิร์น นายธนโชติ ขุนทอง เมนูสยามเมืองยิ้ม
 • นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร อ.บุษยมาลี ถนนทิพย์ และอ.กมลพิพัทธิ์ ชนะสิทธิ์ ผู้ควบคุม ได้รับรางวัล 9 รางวัล ดังนี้

 1. รางวัลเหรียญเงิน (Silver) Classic Thai Cuisine junior ได้แก่ น.ส.ขนิษฐา ทองทรัพย์ใหญ่
 2. รางวัลเหรียทองแดง(Bronze) ประเภท 3 Course Free Style Set Menu : Team of 3 ได้แก่ นางสาหนึ่งฤทัย รักอยู่ นางสาวจิตรประภา ศรีศรันยพงศ์ นายยศนนท์ นิยม
 3. รางวัลทองแดง(Bronze) 2 รางวัล ประเภท Word Street Food : Individual ได้แก่ นางสาวอารีญา พุ่มศรี  นายจิรายุ ซิ้มเจริญ
 4. รางวัล (Diploma) 4 รางวัล ประเภท Course Free Style Set Menu : Team of 3 ได้แก่ทีมนายดนุสรณ์ โอนหอม นายคุณานนต์ ชำกุล และนายธนพงษ์ ปัตถานัง  ทีมนายทศพล ศิริกิติกุล นายกิตติวัฒน์ สร้อยมาลี และนางสาวเทพรัตน์ ขันตี ทีมนายกานต์ เสริฐวาสนา นางสาวศศิมล กล่อมพันธ์ และนายฐิติพันธ์ บุญมา ทีมนายโชติพัฒน์ โรจนะเสน นายธีรพงศ์ อ่วมวงษ์ และนางสาวอรัญญา คำภา
 5. รางวัล (Diploma) ประเภท Burger Innovation : Individual ได้แก่ นายสิชล สนธิสุวรรณ

คหกรรมศาสตร์ฯ รับมอบทุนบำรุงสถานศึกษา และทุนการศึกษา

คหกรรมศาสตร์ฯ รับมอบทุนบำรุงสถานศึกษา และทุนการศึกษา

คุณนาถนภา ทัตติยโชติ ที่ปรึกษาสโมสร ซอนต้า กรุงเทพฯ 4 เป็นประธานมอบทุนบำรุงสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนักเรียนโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยมี นางสาวมัลลิกา จงจิตต์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบทุนบำรุงสถานศึกษา

ทั้งนี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานสงฆ์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

 

 

บริจาคโลหิต 60

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช กับทางภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมียอดการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 108 ถุง คิดเป็นปริมาณเท่ากับ 48,600 cc.

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

คหกรรมฯ ระดมร่างแผนปฏิบัติราชการ ผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสู่การปฏิบัติ ระยะ 5 ปี (RMUTP Retreat) คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 22 สิงหาคม 2560 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการทำแผนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก โดยแบ่งผู้รับผิดชอบ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

Freshy Nigth’2017

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Nigth’2017 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายในงานมีกิจกรรมการจัดการประกวด HEC.Freshy Girl (ดาว) HEC.Freshy Boy (เดือน) HEC.Freshy Tarsgender (ดาวเทียม) และ HEC.Freshy Popular Vote และกิจกรรมการแสดงของแต่ละสาขา โดยมีนักศึกษารางวัลต่างๆดังนี้ 1.รางวัล HEC.Freshy Boy’2017 ได้แก่ นายวีรศิษฐ์ ไกรยา นักศึกษาสาขา วิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 2.รางวัล HEC.Freshy Girl’2017 ได้แก่ นางสาวอภิญญา ประภารัตน์ นักศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 3.รางวัล HEC.Freshy Tarsgender’2017 ได้แก่ นายอรุณภา วรากรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร