โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 63 ระยะที่2

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 63 ระยะที่2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ […]

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายบริหาร จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อมุ่งฝึกอบรมให้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆและศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ด้านคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒธรรม […]

เตรียมพร้อมอีกขั้นเปิดหลักสูตร ป.เอกคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เตรียมพร้อมอีกขั้นเปิดหลักสูตร ป.เอกคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

กราบขอพรปีใหม่

Posted Posted in กิจกรรม

กราบขอพรพระเทพคุณาภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ากราบนมัสการขอพรพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร […]

สร้างผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและศิลปะของประเทศไทย

Posted Posted in กิจกรรม

นศ.มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง ประเทศจีน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการสร้างผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและศิลปะของประเทศไทย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล […]