หลักสูตรการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน

คหกรรมศาสตร์… สร้างหลักสูตรใหม่ จับมือการบินไทย ทำหลักสูตรการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการร่างแขนง วิชาการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมออกแบบ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์ เป็นหัวหน้าโครงการ การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ กิจกรรมการร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการอาหารระบบทวิภาคี แขนงวิชาการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญจันทร์ สีสันต์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคุณฤทธิไกร กาหาลง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรในการวิพากษ์หลักสูตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมร่างหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ในสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เพื่อสร้างหลักสูตรใหม่เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพให้พร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ จัดขึ้นเมื่อ 22-24  เมษายน  2560  ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม

โชว์พันธกิจหลักด้านศิลปวัฒนธรรม …ต่างแดน

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมบุญประเพณีสงกรานต์ไทยในต่างแดน โชว์พันธกิจหลักด้านศิลปวัฒนธรรม …ต่างชาติตะลึงศิลปการแสดงจากไทยสุดงดงาม พร้อมชิมอาหารไทยตำรับโชติเวช และชมเครื่องหอม งานประดิษฐ์แบบไทย ณ วัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้บริหารนำคณะ เดินทางไปร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ตามคำเชิญของเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร ซึ่งภารกิจดังกล่าว สอดรับกับนโยบายและเป็นหนึ่งในสี่พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านศิลปวัฒนธรรม

ในการนี้ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหัวหน้าคณะ นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.พัทรียา เห็นกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินและผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดี พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจากชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ร่วมบุญประเพณีวันสงกรานต์ แสดงศักยภาพการจัดการทางวัฒนธรรมและออกร้านอาหารตำรับโชติเวช สาธิตเครื่องหอม แป้งร่ำ น้ำอบน้ำปรุง และศิลปะประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน 2560 ณ วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร

สำหรับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้นำเมนูตำรับโชติเวชออกแสดง ได้แก่ ส้มตำทอด ผัดไทห่อไข่ ขนมจีนแกงเขียวหวาน กระทงทอง สาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ และของชำร่วยประดิษฐ์ เครื่องหอมไทย น้ำอบ น้ำปรุง แป้งร่ำ ผ้าเช็ดหน้าอบร่ำ ซึ่งใช้เป็นของชำร่วยในเทศกาลปีใหม่ของไทย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทย จาก ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร มาร่วมแสดงในงานดังกล่าว จำนวน 4 ชุด ได้แก่ รำซัดชาตรี รำถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ระบำวิชนี เซิ้งกะโป๋(กะลา) โดยมีทีมงานฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมการแสดง ทั้งนี้ นักแสดงประกอบด้วยบุคลากรและตัวแทนนักศึกษาจากชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง 9 คณะ ร่วมทำการแสดง ในการนี้ คุณเพียรพร วรไวย์ เบดาร์ด ประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ายฆราวาสได้เชิญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นพิธีกรรับเชิญกิตติมศักดิ์ในงานสงกรานต์ดังกล่าวเพื่อสร้างสีสันให้กับงานอีกด้วย

อนึ่ง วัดศรีรัตนาราม เริ่มก่อตั้งจากแนวคิดที่จะขยายงานวัดไทยในประเทศอังกฤษ ของ ดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ (ปัจจุบัน เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระปัญญาพุทธิวิเทศ) โดยให้พระธรรมทูตอาสา ออกไปสร้างวัดทั่วสารทิศ ทางทิศเหนือจึงมีพระธรรมทูตอาสา คือ พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี (พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ ดร.) พระธรรมทูตรุ่นที่ 7/2543 ไปสงเคราะห์ชาวพุทธในเขต North west ประจวบพอดีกับทางแมนเชสเตอร์ มีคุณเพียรพร เบดดาร์ด วระไวย์ ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนที่ประสงค์ให้มีวัดไทย จึงเชิญชวนเพื่อนๆ จัดงานการกุศล เพื่อสมทบทุนสร้างวัด และนิมนต์พระธรรมทูต พระมหาปกานนท์ พุทธิเมธี ปัจจุบันเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ที่ พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศรับนิมนต์เป็นเจ้าอาวาส โดยระยะเริ่มต้นคือการหาบ้านเช่า และขอซื้อในราคา 200,000 ปอนด์ ได้ทำการเปิดเป็นวัด หรือศูนย์ชาวพุทธในวันที่ 28 ตุลาคม 2549 โดยพระเดชพระคุณเจ้าพระราชภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน พร้อมคณะสงฆ์จากวัดไทยทั่วอังกฤษมาร่วมพิธีเปิด และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่เพื่อขยายอาณาเขตวัดให้สามารถรองรับพุทธศาสนิกชนชาวพุทธจากทั่วประเทศอังกฤษ ณ สถานที่แห่งใหม่ในปัจจุบัน

คหกรรมศาสตร์…จัดรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ ในโอกาสวันสงกรานต์ไทย

คหกรรมศาสตร์…จัดรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ ในโอกาสวันสงกรานต์ไทย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ ศ.ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย รศ.นวลแข ปาลิวนิช และรศ.ดวงสุดา เตโชติรส ในโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อ 9 เมษายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

บำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมีและทอดผ้าป่ามหากุศล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และอ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้ากราบถวายสักการะพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในงานบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมีและทอดผ้าป่ามหากุศล เมื่อ 5 เมษายน 2560 และในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จัดดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่โดยนักศึกษาและอาจารย์สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และ อ.มัลลิกา จงจิตต์ นำสโมสรนักศึกษาร่วมปฏิบัติงานในพิธี

วันสถาปนาโชติเวช ประจำปี 2560

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโชติเวช ประจำปี 2560 วันที่ 1 เมษายน 2560 สมาคมศิษย์เก่าโชติเวชและคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโชติเวช ประจำปี 2560 ณ เทวราชธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อ 1 เมษายน 2560

ในการนี้ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคุณวรรณา มณีนุตร์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีบังสุกุลแก่ผู้มีพระคุณของโชติเวชที่ล่วงลับ และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

 

Goodbye Senior “ Prom Night Party ”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดงาน “Goodbye Senior ” เพื่อเลี้ยงฉลองให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ในงาน “Prom Night Party” ภายใต้กิจกรรมการสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์และคณาจารย์ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ให้เกียรติร่วมงาน เมื่อ 31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

ตามรอย พระยุคลบาท

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอย พระยุคลบาท”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ ให้การต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสบรรยายพิเศษ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 21 มีนาคม 2560

       ในการนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังที่สำคัญในสังคมไทย โดยได้ฝากข้อคิดให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตน อย่าคบคนด้วยฐานะ คบคนด้วยความดี มีมิตรภาพด้วยความรักและความผูกพัน และขอให้ทุกคนมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ ให้ทุกคนปฏิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง