ร่วมพิธีปิด “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12”

   ร่วมพิธีปิด “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12”

ผู้บริหารคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีปิด “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับดังนี้  รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผู้อัญเชิญป้าย ,รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผู้นำเชียร์ จากการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12”

อบรมอาชีพ แก่ผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ ประจำปี 2561

อบรมอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ ก่อนประจำการต่างประเทศ ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานบริการวิชาการสังคม ฝ่ายบริหาร จัดการอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย กองทัพอากาศ ก่อนจะไปดำรงตำแหน่ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐรัสเซีย ญี่ปุ่น อินเดีย และพม่า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง เมื่อ 20-22 พฤศจิกายน  2560  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมี ดร.วไลภรณ์ สุทธา ผศ.พจนีย์ บุญนา และอ.เชาวลิต อุปฐาก เป็นวิทยากรอบรมอาหารไทย และผศ.อภิรัติ โสฬศ อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน วิทยากรอบรมการจัดดอกไม้ เพื่อให้ผู้รับการอบรมนำไปเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

ตกแต่งเวทีที่ประทับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรราชมงคล

คหกรรมฯ ประดับตกแต่งเวทีที่ประทับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรราชมงคล ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 31

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง ให้ดำเนินการประดับตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 31 โดยมีคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดและตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีดังกล่าว การประดับตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีดังกล่าว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้มอบหมายให้สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเชิงอนุรักษ์เป็นแนวคิดหลักในการจัดตกแต่ง โดย อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ อ.อนุสรณ์ ใจทน หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมกันออกแบบและมีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันจัดทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สำหรับการประดับตกแต่งในพิธีนี้ ผู้ออกแบบได้เลือกใช้เมล็ดพืชชนิดต่างๆมาใช้ทดแทนการใช้ผ้า ในแนวคิด“เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา ภูมิรู้ ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” มาประดิษฐ์เป็นพุ่มทรงดอกบัว แบบทัดหู เพื่อใช้ประดับในจุดต่างๆ อันมีความหมายและเปรียบได้กับเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายที่ถูกนำมาประดิษฐ์ด้วยความแตกต่างหลากหลายของสีสัน ขนาด และสายพันธุ์ แต่ต้องมาอยู่ร่วมกันให้เกิดผลสำเร็จสวยงามเป็นระเบียบให้จงได้ อาจเปรียบได้กับผู้สำเร็จการศึกษาต่างมีความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความคิด และความสามารถระดับต่างๆ จึงต้องจำเป็นที่จะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ พร้อมเพรียงกันทำหน้าที่เพื่อความเจริญงอกงาม ตระหนักและเคารพให้เกียรติกันในเรื่องความแตกต่าง สามัคคี และพร้อมเพรียงกันทำหน้าที่เพื่อความเจริญงอกงามย่อมจะทำให้สังคมมีแต่ความสุขความเจริญและสำเร็จตามเป้าหมาย

คหกรรมศาสตร์..ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

คหกรรมศาสตร์..ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนมหาบัณฑิตและบัณฑิต 523 คน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 

รับมอบน้ำมันถั่วเหลือง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่น มอบ น้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นจำนวน 50 ลัง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ทั้งนี้ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ดร.วไลภรณ์ สุทธา รองคณบดีฝ่ายวางแผน และหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริหารอาหาร และคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผู้รับมอบน้ำมันถั่วเหลือง เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560

ลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม

งานลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชมการจัดงาน “ลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ณ วัดราชาธิวาส เขตดุสิต ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมดำเนินการจัดอบรมการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน ณ วัดราชาธิวาส เขตดุสิต

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมจัดสาธิตผลงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านอาหารและงานฝีมือ จำนวน 10 ชนิด ในงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ศรัทธาวิถีแห่งสายน้ำ” ประกอบด้วยการสาธิตการทำขนมลิ้นจี่ กระเช้าสีดา บุหลันดั้นเมฆ ค้างคาวเผือก ล่าเตียน ขนมมะลิซ้อนไส้กุ้ง งานแกะสลักผักผลไม้ งานร้อยมาลัย งานใบตอง เครื่องหอมไทย ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร