ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส 63

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้า และเครื่องแต่งกาย และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น […]