อบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ด้านการทำอาหารไทย ขนมไทย อาหารนานาชาติ เบเกอรี่ การแกะสลักผักผลไม้ และอื่นๆมากกว่า 10 วิชา อ่านรายละเอียด 

โชติเวช เปิดอบรมระยะสั้น

รับสมัคร TCAS รอบ 5 และรับตรง รอบที่2 (ปวช.)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบ 5 และรับตรง รอบที่2 (ปวช.)

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
📍ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระบบ TCAS รอบ 5 และรับตรง รอบที่2 (ปวช.)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
1. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
3. สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (จบสายวิทย์-คณิต)

ติดตามข้อมูลได้จาก
📱Facebook : @RmutpHec.AAR
เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
5235,5236

เดลินิวส์ สัมภาษณ์ อาจารย์คหกรรม

โต๊ะข่าววาไรตี้ เดลินิวส์ สัมภาษณ์ อาจารย์คหกรรม

อาจารย์นิอร ดวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เรื่อง “การร้อยมาลัย” เมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คหกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงปริญญาตรี (ปวช. ปวส. ) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อ 19 พฤษภาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส

ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส

อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ พระดาบส รุ่นที่ 42 หลักสูตรเคหบริบาล “วิชางานซ่อมแซมและดูแลรักษาเครื่องนุ่งห่ม” ในหัวข้อการ ปฏิบัติการเย็บตะเข็บด้วยจักรเย็บผ้า  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

คหกรรมศาสตร์…ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 10-12 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วยการศึกษาดูงานการทอเสื่อบางสระเก้า ณ ศูนย์ทอเสื่อสุริยา บางสระเก้า ฟังบรรยายการผลิตอัญมณี เช่น การเผา การเจียระไน การนำพลอยมาแปรรูปออกแบบเป็นเครื่องประดับ ตลอดจนวิธีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับอัญมณี ณ ศูนย์อัญมณีสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “ทุ่งโปรงทอง”และ“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน”อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยศึกษาธรรมชาติชมพรรณไม้หลากหลายชนิด เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ โปรงแดงป่าสักดอกแดง ป่าสักดอกขาว ลำพูทะเล แสมทะเล และ ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ของชาวจีนและชาวญวณ ณ “ชุมชนริมน้ำจันทบูร”จังหวัดจันทรบุรี และศึกษาการทำสวนผลไม้ขนาดใหญ่ ณ สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์…เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล  CHICAGO 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ นครชิคาโก จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย จัดอบรมการทำอาหารไทยได้แก่ ผัดไทย ม้าฮ่อ และการแกะสลักผักผลไม้ แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาอาหารสถาบัน ILLINOIS INSTITUTE OF ART CHICAGO เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ILLINOIS INSTITUTE OF ART CHICAGO เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมธรรมทางด้านอาหารและงานศิลปประดิษฐ์แบบไทย โดยมี นางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ รองกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม