อบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ด้านการทำอาหารไทย ขนมไทย อาหารนานาชาติ เบเกอรี่ การแกะสลักผักผลไม้ และอื่นๆมากกว่า 10 วิชา อ่านรายละเอียด 

โชติเวช เปิดอบรมระยะสั้น

รับสมัคร TCAS รอบ 5 และรับตรง รอบที่2 (ปวช.)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบ 5 และรับตรง รอบที่2 (ปวช.)

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
📍ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระบบ TCAS รอบ 5 และรับตรง รอบที่2 (ปวช.)

สาขาวิชาที่เปิดรับ
1. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
3. สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (จบสายวิทย์-คณิต)

ติดตามข้อมูลได้จาก
📱Facebook : @RmutpHec.AAR
เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
5235,5236

คหกรรมศาสตร์…ให้ความรู้ เรื่องการทำผัดไทยสูตรดั้งเดิมและม้าฮ่อ

คหกรรมศาสตร์…ให้ความรู้ เรื่องการทำผัดไทยสูตรดั้งเดิมและม้าฮ่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์สุธิดา  กิจจาวรเสถียร อาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย และอาจราย์จิราภัทร์ โอทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง “ผัดไทย & ม้าฮ่อ                  สูตรต้นตำรับโชติเวช” ให้แก่ บุคลากร ศิษย์เก่า สมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส และประชาชน ในโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม” จัดโดยงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และอาจารย์ปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดการอบรม เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ ..โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ ..โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ระยะที่ 2

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กรสู้ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร์  ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ บุญฤทธิ์ สมบัติหลาย และคณะ เป็นวิทยากรในการจัดอบรม วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

เดลินิวส์ สัมภาษณ์ อาจารย์คหกรรม

โต๊ะข่าววาไรตี้ เดลินิวส์ สัมภาษณ์ อาจารย์คหกรรม

อาจารย์นิอร ดวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เรื่อง “การร้อยมาลัย” เมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คหกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงปริญญาตรี (ปวช. ปวส. ) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อ 19 พฤษภาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส

ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส

อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ พระดาบส รุ่นที่ 42 หลักสูตรเคหบริบาล “วิชางานซ่อมแซมและดูแลรักษาเครื่องนุ่งห่ม” ในหัวข้อการ ปฏิบัติการเย็บตะเข็บด้วยจักรเย็บผ้า  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์