ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 3

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คหกรรมร่วมมือกระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับหลักสูตรที่ 3 วันที่ 12 มกราคม 2560 คือการถ่ายทอดนวัตกรรมการตกแต่งกลิ่นผ้าไทยให้มีกลิ่นหอม ด้วยการเคลือบไมโครเอนแคปซูเลชั่น เพื่อสร้างจุดขายและจุดสนใจ นำมาประดิษฐ์เป็นซองเก็บกุญแจ รูปแบบสวยงาม โดยมี อ.ประภาฬภรณ์ ธีรมงคล และอ.อัชชา หัทยานานนท์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นวิทยากร ได้รับความสนใจจากผู้ฝึกอบรม และสถานีโทรทัศน์ NBT ร่วมทำข่าว ผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คลองผดุงกรุงเกษม ได้ทุกวัน ระหว่าง 9 – 29 มกราคม 2560 นี้

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 2

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คหกรรมร่วมมือกระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 วัน 20หลักสูตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้กับประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับวันนี้11 มกราคม 2560 หลักสูตร ที่ 2 การถักผ้าพันคอด้วยบลอคไม้ถักไหมพรม สอนโดย อ.สุกัญญา จันทกุล และอ.สมปรารถนา สุขสละ อาจารย์จากสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำเสนอเทคนิคการถักนิตติ้งด้วยบลอคไม้สำเร็จรูป ง่าย สะดวกรวดเร็วและสร้างลวดลายได้หลากหลาย ผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คลองผดุงกรุงเกษม ได้ทุกวัน ระหว่าง 9 – 29 มกราคม 2560 นี้

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560

คหกรรมร่วมมือ กระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 หลักสูตร ในงานตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช ดำเนินกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจฝึกอาชีพในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยจะมีพิธีเปิด ในวันที่ 10 มกราคม 2560 กิจกรรมการฝึกอาชีพ มีหลักสูตรที่น่าสนใจทางด้านอาหาร และงานประดิษฐ์ต่างๆ จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร เช่น ผ้าพันคอไหมพรมจากบล็อคไม้ การตกแต่งกลิ่นผ้าด้วยนวัตกรรม ไมโครเอนแคปซูเลชั่นเพื่อประดิษฐ์ของใช้ (ที่เก็บกุญแจจากผ้าไทย) คอนแฟลกคาราเมล เทคนิคการร้อยพวงมาลัยจากลูกปัด และคัพเค้ก โดยในวันแรก ได้แก่หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรเพื่อทำสบู่ วิทยากรโดย ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน อาจารย์อารยะ ไทยเที่ยง เมื่อ 9 มกราคม 2560 สำหรับผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คลองผดุงกรุงเกษม ได้ทุกวัน ระหว่าง 9 – 29 มกราคม 2560 นี้

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 60

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน การจัดโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในรูปแบบการทำตาราง แผนภูมิ แผนที่ สถิติ กราฟเส้น และPowerPoint ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2560 ศึกษาดูงานการทำซาลาเปาทับหลี ณ หมู่บ้านทับหลี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ศึกษาดูงานอาหารท้องถิ่นเช่น กระปิ ลุกหยี กายูอบ และการรักษาสุขภาพด้วยวารีบำบัดจากการแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติของบ่อนำพุร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนอง และการทำขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อสม.หนงอหญ้าปล้อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ผู้ที่เข้ารับรางวัล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 18 มกราคม 2560

กราบขอพรปีใหม่

กราบขอพรปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้ากราบขอพรปีใหม่ 2560 จากพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และรองเจ้าคณะภาค 14 เมื่อ 4 มกราคม 2560 ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ส่งท้ายปีเก่า รับพรปีใหม่ 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า รับพรปีใหม่ 2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานจัดงานได้กล่าวอวยพรปีใหม่ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมด้วยการจับฉลากของขวัญรางวัลพิเศษจากผู้บริหารคณะ เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีงามในองค์กร