จัดเลี้ยงนักกีฬา ในการประชุม Sport Accord Convention 2018 

จัดเลี้ยงนักกีฬา  ในการประชุม Sport Accord Convention 2018

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษาจัดเลี้ยงขนมไทยและอาหารว่างไทยพร้อมการสาธิตต้อนรับผู้บริหารสหพันธ์กีฬาและนักกีฬาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 300 คน ในการประชุม Sport Accord Convention 2018  จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในเมนู ลูกชุบ ขนมเบื้องไทย ข้าวเกรียบปากหม้อ และกระทงทอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มนะโรจน์ อาจารย์นันทวัน ชมโฉม และอาจารย์บุษยมาลี ถนนทิพย์ เป็นควบคุม เมื่อ 18 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

 

รดน้ำขอพรอาจารย์ประจำหลักสูตรป.โท

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย รดน้ำขอพรอาจารย์ประจำหลักสูตรป.โท

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดพิธีรดน้ำขอพร ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ ศ.ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย  รศ.นวลแข ปาลิวนิช รศ.สมทรง สีตลายัน ในโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.บุษรา สร้อยระย้า และคณาจารย์เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อ 7 เมษายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Culinary Desing) วิทยากรจากประเทศนิวซีแลนด์

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร (Culinary Desing) วิทยากรจากมหาวิทยาลัยโอทาโก (Otego Polytechnic) ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์  อธิการบดี พร้อมด้วยดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี  อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ Mr. Andrian Woodhouse วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยโอทาโก (Otego Polytechnic) ประเทศนิวซีแลนด์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรออกแบบตกแต่งอาหาร (Culinary Desing) ถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สูตรอาหารที่แปลกใหม่และตรงความต้องการของผู้บริโภค การสร้างนวัตกรรม การสร้างสรรค์ด้านการทำอาหาร รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมกว่า 20 คน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องราชาวดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร 61

คหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 14

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 14  เมื่อ 5 เมษายน 2561 ณ ธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร  โดยมีงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา  จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และทีมสโมสรนักศึกษาร่วมปฏิบัติงานในพิธี

เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟม พลาสติก 

กิจกรรม เลิก เพื่อ รักษ์  รณรงค์เลิกใช้โฟม – พลาสติก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ เลิก เพื่อ รักษ์ รณรงค์ให้บุคลากรช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์งดใช้โฟมให้แก่บุคลากรศูนย์โชติเวช พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกถ่ายภาพ โชว์ไอเดียการร่วมอนุรักษ์และโพสลง social network ของมหาวิทยาลัย ติดแฮชแท็ก #RMUTP #เลิกเพื่อรักษ์ และลุ้นรับของรางวัล เมื่อ  4 เมษายน 2561 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ

คหกรรมศาสตร์ จัดอบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ ก่อนประจำการต่างประเทศ ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานบริการวิชาการสังคม ฝ่ายบริหาร จัดอบรมการทำอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย กองทัพอากาศ ก่อนไปดำรงตำแหน่ง ณ ประเทศเยอรมนี สิงค์โปร์ สวีเดน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ 2-4 เมษายน 2561

โดยมี ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ อ.นันทวัน ชมโชม อ.วรลักษณ์ ป้อมน้อย เป็นวิทยากรหลักสูตรอาหารไทย ผศ.อภิรัติ โสฬศ และอ.อนุสรณ์ ใจทน เป็นวิทยากรหลักสูตรการจัดดอกไม้

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นผู้มอบวุฒิบัตรหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

รับเกียรติคุณและเข็มระลึก ฐานะหน่วยงานสนับสนุนงานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

กิจการร้านดอกไม้ “มาลัยวรรณ” รับเกียรติคุณและเข็มระลึก ฐานะหน่วยงานสนับสนุนงานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีนายภูเบศร์ เจษฎ์เมธี เจ้าของกิจการร้านดอกไม้“มาลัยวรรณ” ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ทำประโยชน์ ในการสนับสนุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตร ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี  เมื่อ 2 เมษายน 2561 ณ หองประชุมคุรุสภา