กฐินพระราชทาน วัดเทวราช

Posted Posted in กิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน […]

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in กิจกรรม

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 บรรยากาศการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ […]

สอบวิชาปฏิบัติการประอาหารตะวันออก

Posted Posted in กิจกรรม

าขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ในโครงการความร่วมมือกับ บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) […]

บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร […]

คหกรรมศาสตร์…เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 📣📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 […]