ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลางสำหรับผู้สูงอายุ

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลางสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน […]

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน

Posted Posted in กิจกรรม

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร […]

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์..จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]