คหกรรมฯ…รับมอบเครื่องกดเจลล้างมือแบบเหยียบจากวัดเทวราชกุญชร

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมฯ…รับมอบเครื่องกดเจลล้างมือแบบเหยียบจากวัดเทวราชกุญชร เพื่อประโยชน์ทางสุขอนามัยในสถานศึกษา       […]

รับสมัคร ป.เอก

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพิ่มเติม

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  […]

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก (รอบพิ่มเติม)

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ […]

Rmutp

การทำวีดิทัศน์สารคดีมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์และเผยแพร่การแกะสลักผักผลไม้ ประกอบการทำวีดิทัศน์สารคดีมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ให้ความร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ […]