ครูจิตอาสาสอนหลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้น ให้แก่ ผู้บกพร่องทางสติปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

คหกรรม…จัดครูจิตอาสาสอนหลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้น ให้แก่ ผู้บกพร่องทางสติปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำวิทยากร ได้แก่อาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และอาจารย์บุญยนุช ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้นให้แก่ ผู้บกพร่องทางสติปัญญา และพนักงานร้านปัญญาคาเฟ่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญา มีพัฒนาทักษะและความรู้ ความสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้  เมื่อ 23-24 เมษายน 2561

ในการนี้ทางมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดทำเบเกอรี่สูตรของโชติเวชเป็นสินค้าจำหน่ายในร้านปัญญาคาเฟ่ต่อไป

 

การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์

โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ของบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์”

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานเปิดโครงการ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา โดยในระยะที่ 1 ได้รับเกียรติจากคุณภูสิทธิ พลายชมภู บรรณาธิการสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ บรรยายหัวข้อ“การเขียนและการผลิตหนังสือ/ตำรา เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” และ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ นักวิชาการอิสระ นักพูด นักเขียน บรรยายหัวข้อ “ทิศทางการศึกษาไทยและสมรรถนะวิชาชีพครูอุดมศึกษาในยุค 4.0” เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ของบุคลากรสายวิชาการ และระยะที่ 2 เป็นการศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านคหกรรมศาสตร์ ณ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการต่อยอดองค์ความรู้จากสถานประกอบการสู่กระบวนการเรียนการสอน ในวันที่ 22 เมษายน 2561

การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอาคารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

            การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอาคารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบให้อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมกับคุณสายสม วงศาสนุวัต ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเตรียมการสอนในหลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้น เพื่อส่งเสริมเด็กให้มีทักษะและความรู้ ความสามารถในการทำเบเกอรี่ให้เป็นสินค้าหลักในกิจการร้านกาแฟสดของผู้พิการทางสติปัญญา (ร้านปัญญาคาเฟ่) เมื่อ 20 เมษายน 2561

 

 

 

จัดเลี้ยงนักกีฬา ในการประชุม Sport Accord Convention 2018 

จัดเลี้ยงนักกีฬา  ในการประชุม Sport Accord Convention 2018

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษาจัดเลี้ยงขนมไทยและอาหารว่างไทยพร้อมการสาธิตต้อนรับผู้บริหารสหพันธ์กีฬาและนักกีฬาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 300 คน ในการประชุม Sport Accord Convention 2018  จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในเมนู ลูกชุบ ขนมเบื้องไทย ข้าวเกรียบปากหม้อ และกระทงทอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มนะโรจน์ อาจารย์นันทวัน ชมโฉม และอาจารย์บุษยมาลี ถนนทิพย์ เป็นควบคุม เมื่อ 18 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

 

รดน้ำขอพรอาจารย์ประจำหลักสูตรป.โท

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย รดน้ำขอพรอาจารย์ประจำหลักสูตรป.โท

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดพิธีรดน้ำขอพร ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ ศ.ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย  รศ.นวลแข ปาลิวนิช รศ.สมทรง สีตลายัน ในโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.บุษรา สร้อยระย้า และคณาจารย์เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อ 7 เมษายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Culinary Desing) วิทยากรจากประเทศนิวซีแลนด์

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร (Culinary Desing) วิทยากรจากมหาวิทยาลัยโอทาโก (Otego Polytechnic) ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์  อธิการบดี พร้อมด้วยดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี  อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ Mr. Andrian Woodhouse วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยโอทาโก (Otego Polytechnic) ประเทศนิวซีแลนด์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรออกแบบตกแต่งอาหาร (Culinary Desing) ถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สูตรอาหารที่แปลกใหม่และตรงความต้องการของผู้บริโภค การสร้างนวัตกรรม การสร้างสรรค์ด้านการทำอาหาร รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมกว่า 20 คน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องราชาวดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์