กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

กำหนดการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

สอบถามเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

ตกแต่งเวทีที่ประทับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรราชมงคล

คหกรรมฯ ประดับตกแต่งเวทีที่ประทับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรราชมงคล ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 31

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง ให้ดำเนินการประดับตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 31 โดยมีคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดและตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีดังกล่าว การประดับตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีดังกล่าว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้มอบหมายให้สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเชิงอนุรักษ์เป็นแนวคิดหลักในการจัดตกแต่ง โดย อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ อ.อนุสรณ์ ใจทน หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมกันออกแบบและมีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันจัดทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สำหรับการประดับตกแต่งในพิธีนี้ ผู้ออกแบบได้เลือกใช้เมล็ดพืชชนิดต่างๆมาใช้ทดแทนการใช้ผ้า ในแนวคิด“เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา ภูมิรู้ ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” มาประดิษฐ์เป็นพุ่มทรงดอกบัว แบบทัดหู เพื่อใช้ประดับในจุดต่างๆ อันมีความหมายและเปรียบได้กับเมล็ดพันธุ์อันหลากหลายที่ถูกนำมาประดิษฐ์ด้วยความแตกต่างหลากหลายของสีสัน ขนาด และสายพันธุ์ แต่ต้องมาอยู่ร่วมกันให้เกิดผลสำเร็จสวยงามเป็นระเบียบให้จงได้ อาจเปรียบได้กับผู้สำเร็จการศึกษาต่างมีความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความคิด และความสามารถระดับต่างๆ จึงต้องจำเป็นที่จะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ พร้อมเพรียงกันทำหน้าที่เพื่อความเจริญงอกงาม ตระหนักและเคารพให้เกียรติกันในเรื่องความแตกต่าง สามัคคี และพร้อมเพรียงกันทำหน้าที่เพื่อความเจริญงอกงามย่อมจะทำให้สังคมมีแต่ความสุขความเจริญและสำเร็จตามเป้าหมาย

คหกรรมศาสตร์..ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

คหกรรมศาสตร์..ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานพิธีฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนมหาบัณฑิตและบัณฑิต 523 คน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
รอบ Portfolio ครั้งที่ 1

📍📍ตั้งแต่วันนี้ – 20 พ.ย. 2560
สมัครคลิ๊ก http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่ 8/2560

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับมอบน้ำมันถั่วเหลือง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่น มอบ น้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นจำนวน 50 ลัง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ทั้งนี้ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ดร.วไลภรณ์ สุทธา รองคณบดีฝ่ายวางแผน และหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริหารอาหาร และคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผู้รับมอบน้ำมันถั่วเหลือง เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560

ลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม

งานลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชมการจัดงาน “ลอยกระทงปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ณ วัดราชาธิวาส เขตดุสิต ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมดำเนินการจัดอบรมการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน ณ วัดราชาธิวาส เขตดุสิต