ประกาศเจตจำนงสุจริต  

คหกรรมศาสตร์ ขานรับการถ่ายทอดประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 3 อัตราสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

>>คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เพื่อเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เพื่อเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์  เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกอาชีพในระดับสากล โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธิดารัตน์ นาคเกี้ยว รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มทร.พระนคร ผู้เชียวชาญภาษาอังกฤษ ให้ความรู้เกียวกับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEIC  จัดโดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ : การแกะสลัก

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ : การแกะสลัก ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรีพร้อมทุนการศึกษากว่า 20,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ -12 มกราคม 2561  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 D ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 D ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3 D ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  การครองตน และพัฒนาทักษะชีวิต โดยกิจกรรมประกอบได้ด้วยการอบรมตามมาตรฐานการเรียนรู้ในพุทธมณฑล 7 ฐาน (ภาควิชาการ) กิจกรรม 4 อาศรม 1.ความชื่อสัตย์ 2.สุจริต 3.เว้นทุจริต 4.คอรัปชั่น และฟังบรรยายธรรมะเรื่อง “ปัญหาสังคม กฎแห่งกรรม”และกิจกรรมแสงเทียนเสียงธรรม รู้รักสามัคคี จิตสำนึกดีต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   เมื่อ 16-18 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ที่มา:งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 3 อัตรา

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เข้าสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง อาจารย์คุณวุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการจำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง อาจารย์คุณวุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 31  มกราคม 2561 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม