กิจกรรม

สัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)

คหกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 15 และปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
👨🏻‍🎓ระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร จำนวน 6 คน จากกลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
กลุ่มวิชาออกแฟชั่นและสิ่งทอ และกลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร
👨🏻‍🎓ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร จำนวน 6 คน
โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564
🧑🏻‍🎓👨🏻‍🎓 ยอดนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
-ระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 15 จำนวน 18 คน
-ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 2 จำนวน 10 คน