กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ