กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ร่วมโครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED)

คหกรรมศาสตร์…ร่วมโครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED)

       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าร่วมโครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED) จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โดยความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปช่วยชีวิตบุคคลที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอย่างมีทักษะที่ถูกต้องตามมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพงศธร ปัตเต วิทยากรจากบริษัท ALSOK Thai Security Service ให้ความรู้ เมื่อ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร