กิจกรรม

สัมมนาวิชาการออนไลน์ “ประตูสู่ความสำเร็จธุรกิจคหกรรมศาสตร์ วิถีใหม่เพื่อสังคม”

นักศึกษาปริญญาโท คหกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ “ประตูสู่ความสำเร็จธุรกิจคหกรรมศาสตร์ วิถีใหม่เพื่อสังคม”
               คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาปริญญาโท รุ่น 14 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “ประตูสู่ความสำเร็จธุรกิจคหกรรมศาสตร์ วิถีใหม่เพื่อสังคม” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และการถ่ายทอดประสบการณ์ธุรกิจคหกรรมศาสตร์วิถีใหม่หลังสถานการณ์ Covid-19 รวมถึงการจัดแสดงผลงานธุรกิจคหกรรมศาสตร์ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากคุณชยพล สิงหลักษณ์ เจ้าของธุรกิจร้านดอกไม้ UR CHOICE คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ คุณสรเทพ โรจน์พจนารัช เจ้าของร้านอาหาร Steve Café & Cuisine และคุณณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต รองครูใหญ่โรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี เป็นวิทยากรการบรรยาย

                ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา ในรายวิชาสัมมนาคหกรรมศาสตร์ร่วมสมัย โดยมี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย เป็นอาจารย์ประจำวิชา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร