กิจกรรม

ร่วมทำบุญถวายปัจจัยบูรณะพระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมทำบุญถวายปัจจัยบูรณะพระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

         คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานศิลปวัฒนธรรมดำเนินการรวบรวมปัจจัยจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อรวบรวมเป็นปัจจัยในการบูรณะพระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ประกอบด้วยการปิดทองประดับกระจก ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน ซุ้มประตู หน้าต่าง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
          ในการนี้ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้ากราบนมัสการพระเทพคุณาภรณ์ พร้อมถวายปัจจัยดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร