กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์… ร่วมพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ  ประจำปีการศึกษา 2563

คหกรรมศาสตร์… ร่วมพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ  ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ต่อเนื่อง ร่วมพิธีไหว้ครู  และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2563 “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร เพื่อให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่นและนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร