กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดวิทยากรหลักสูตรขนมไทย ใน“โครงการส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินงานทางวัฒนธรรม”

คหกรรมศาสตร์…ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดวิทยากรหลักสูตรขนมไทย ใน“โครงการส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินงานทางวัฒนธรรม”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทีมคณาอาจารย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ สมาชิกชุมชนคันนายาว ต่อยอดสินค้าทางวัฒนธรรมและการพัฒนาสู่ตลาดออนไลน์ ภายใต้“โครงการส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินงานทางวัฒนธรรม”จัดโดยส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน ให้มีช่องทางในการสร้างโอกาส และรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา หวังนิพพานโต และอาจารย์ศิวกร ตลับนาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลมพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ และอาจารย์บุษยมาลี ถนนทิพย์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563  ณ โรงเรียนวัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร