กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game ครั้งที่ 15

คหกรรมศาสตร์…จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game ครั้งที่ 15

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในด้านกีฬาและการทำงานร่วมกัน เป็นการสร้างสัมพันธภาพและทัศนคติต่อการ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างกัน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ สนามโรงเรียนวัดราชาธิวาส