กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…จัดพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบ New Normal

คหกรรมศาสตร์…จัดพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบ New Normal

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดพิธี “ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563” ในรูปแบบNew Normal เว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ Covid-19 โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ สโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเพื่อระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีรับมอบทุนการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดพานไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร