กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะ เข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.วิชัย ธรรมานนท์และ แพทย์หญิงบุษยา เตชะเสน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมเมื่อ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร