กิจกรรม

คหกรรม..จัดสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี รอบโควตา (ปวช. ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564

คหกรรม..จัดสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี รอบโควตา (ปวช. ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (ศูนย์สอบโชติเวช) จัดสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี รอบโควตา (วุฒิ ปวช. ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 306 คน ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่

  • สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
    เมื่อ 5 ธันวาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร