กิจกรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์…ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการด้านคหกรรมศาสตร์ในพื้นที่เกาะเกร็ด

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์…ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการด้านคหกรรมศาสตร์ในพื้นที่เกาะเกร็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในรายวิชาการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ดิจิทัล ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการด้านคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563  ณ เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี                 โดยศึกษาดูงาน ณ บ้านศิลป์สยาม มนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมนนทบุรี พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร หอไทยนิทัศน์เครื่องปั้นดินเผา วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญ ผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนภูมิปัญญาของชาวผู้ไทเมืองหนองสูง และกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณฑามก์ สิปปสยาม บ้านศิลป์สยาม วิทยากรให้ความรู้ ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และดร.สุชีรา ผ่องใส อาจารย์ประจำสาขาวิชา เข้าร่วมศึกษาดูงานดังกล่าว