กิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เขตดุสิต

คหกรรมศาสตร์…ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เขตดุสิต

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ กระทรวงคมนาคม เพื่อไปถวาย ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานในพิธี เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมยอดเงินทำนุบำรุงศาสนาจำนวน 3,820,795.63 บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์) โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธี เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งในงานพิธีพระกฐินพระราชทาน และงานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาร่วมจัดแถวรับขบวนผ้าพระกฐินพระราชทาน ดังกล่าว