กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ถ่ายทอดเรื่องราว “การดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย”

คหกรรมศาสตร์…ร่วมถ่ายทอดเรื่องราว “การดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย”

อาจารย์มัลลิกา  จงจิตต์ อาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และนางสาวพิมพ์พิศา ทองอยู่  ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมร่วมถ่ายทอดเรื่องราวการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตอนที่ 5 “นักศึกษาใฝ่รู้”ภายใต้โครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างอัตลักษณ์และทักษะชีวิตนักศึกษา เพื่อประกอบการจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์ ของกองพัฒนานักศึกษา ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร