กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…เข้าฟังบรรยายพิเศษเรื่อง“พุทธธรรมกับการทำงานในยุค 5G”  

คหกรรมศาสตร์…เข้าฟังบรรยายพิเศษเรื่อง“พุทธธรรมกับการทำงานในยุค 5G”

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ เข้าฟังบรรยายพิเศษเรื่อง“พุทธธรรมกับการทำงานในยุค 5G” โดยคุณสุภชัย  วีระภุชงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยนครพัฒนา จำกัด และเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ นำข้อคิดไปใช้ในการดำเนินชีวิต และการทำงาน รวมทั้งมุมมองต่าง ๆ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร