กิจกรรม

กิจกรรมวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG) จัดกิจกรรมวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร จัดกิจกรรมวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภายใต้รายวิชาทักษะการเตรียมอาหาร ดำเนินการสอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG) (โครงการความร่วมมือทางการศึกษา ฝ่ายครัวการบินไทย) นำเสนอผลงานหลังจากการเรียนภาคทฤษฎีที่คณะ และเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายครัวการบิน บ.การบินไทย จำกัด (ดอนเมือง)

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรศ.ดร.วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ผู้จัดการกองบริหารและพัฒนาบุคลากร และ คุณวัชรพงศ์ เมฆผึ้ง ผู้สอนฝ่ายครัวการบิน บ.การบินไทย จำกัด มหาชน อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ และอาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เข้าร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว