กิจกรรม

สัมมนา“สร้างคอนเทนต์ เห็นรายได้ ในธุรกิจแฟชั่น”

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย จัดสัมมนา“สร้างคอนเทนต์ เห็นรายได้ ในธุรกิจแฟชั่น”

คณาจารย์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สร้างคอนเทนต์ เห็นรายได้ ในธุรกิจแฟชั่น” จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ในรายวิชาสัมมนา คหกรรมศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม และ อาจารย์ณัฐชยา เปียแก้ว โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ ไปสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านการสร้างคอนเทนต์ในธุรกิจแฟชั่น และสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างคอนเทนต์ในธุรกิจสู่การต่อยอดรายได้ทางธุรกิจ

ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณแพรพลอย ลาภาโรจน์ เจ้าของเพจ ฉันเรียนแฟชั่นที่มิลาน ดีไซน์เนอร์ ฟรีแลน์ และนักเขียนหนังสือเกี่ยวกับแฟชั่น วิยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การสร้างคอนเทนต์ ในธุรกิจแฟชั่น”  เมื่อ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์