กิจกรรม

ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 3

        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 3
งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม “โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นิมนต์พระสงฆ์จาก วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รับบิณฑบาต
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อ 2 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์