กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…โชว์ผลงานวิจัยเด่น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

คหกรรมศาสตร์…โชว์ผลงานวิจัยเด่น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ชมผลงานวิจัย และนวัตกรรมองค์ความรู้จากการศึกษาที่ได้ขยายผลสู่ชุมชนในเชิงพาณิชย์ของคณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย การศึกษาวิจัยเรื่อง การยกระดับวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจเย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์จากผ้า ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี เพื่อสุขภาพ การพัฒนาผ้าม่อฮ่อมจังหวัดแพร่ ด้วยงานลงทองลายไทย สำหรับเคหะสิ่งทอเชิงพาณิชย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าด้วยสิ่งทอเส้นใยและผืนผ้าจากต้นไหลตกแต่งเคลือบกันน้ำเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ และการพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อใช้งานสำหรับคนพิการขา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร