กิจกรรม

ร้อยรัก ทอใจ สายใยผูกพัน เกษียณสำราญ 2563

เกษียณ คหกรรม 63
ร้อยรัก ทอใจ สายใยผูกพัน เกษียณสำราญ 2563
                คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมใจจัดงาน“ร้อยรัก ทอใจ สายใยผูกพัน” เกษียณสำราญ 2563 แก่บุคลากรเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน ผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย ผศ.ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์ ผศ.มานิตย์ แก้ววงษ์ศิริ นายรังสรรค์ สรรพนา และนายวันชาติ ปรางโพธิอ่อน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา