กิจกรรม

ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2/63

ศกุร์กุศล
                   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2
งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม “โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นิมนต์พระสงฆ์จาก วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รับบิณฑบาต
                 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อ 11 กันยายน 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์