กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” ประจำปี 2563

คหกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” ประจำปี 2563

             ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมงาน “ คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรที่ปฏิบัติราชการครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร