กิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ
                 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับคณะ)
โดยมี ผศ.ดร.ดำเนินไชยเเสน ประธานกรรมการการตรวจประเมิน ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น และผศ.ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม กรรมการและเลขานุการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับคณะ) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รับการตรวจประเมินตามองค์ประกอบ จำนวน 5 องค์ประกอบ และ 13 ตัวบ่งชี้ มีผลคะแนนรวมทุกองค์ประกอบ 4.38 คะแนน โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ารับการสัมภาษณ์และรับการตรวจประเมินตามองค์ประกอบ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563