กิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส หลักสูตรเคหบริบาล 

คหกรรมศาสตร์…ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส หลักสูตรเคหบริบาล
           คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ แก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเคหบริบาล ในหัวข้อ การดูแลรักษาบ้าน โดยอาจารย์ปิยะธิดา สีหวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นวิทยากร เมื่อ 14 สิงหาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร