กิจกรรม

งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

คหกรรมศาสตร์…จัดแสดงานวิจัยผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี เพื่อสุขภาพ ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ

โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษางานวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภพ โสตรโยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาว์ลิต อุปฐาก และอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร คณะผู้วิจัยได้จัดทำผลงานวิจัยนำเสนองานภาคนิทรรศการ สาธิต ชิม ชม และจำหน่าย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี เพื่อสุขภาพ” ร่วมรับเสด็จ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร