กิจกรรม

สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โทและป.เอก ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

คหกรรมฯ….สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 14 และระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้
📚📚ระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ ใน 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1.กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
2.กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
3.กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร
4.กลุ่มวิชาออกแฟชั่นและสิ่งทอ
📚📚ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร ในการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์