กิจกรรม

ฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าแก่ผู้ต้องขังหญิง จังหวัดชัยนาท

คหกรรม..ฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าแก่ผู้ต้องขังหญิงจังหวัดชัยนาท

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์เรือนจำกลาง จังหวัดชัยนาท จัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง 
ใน”โครงการฝึกทักษะวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าแก่ผู้ต้องขัง” เพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการเพื่อสร้างโอกาสและอาชีพให้เกิดขึ้นภายหลังการพ้นโทษ 
สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม
โดยมีสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นวิทยากรฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2563 ณ เรือนจำกลาง จังหวัดชัยนาท จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรกระเป๋ามาคราเม่จากผ้ายืด (วิทยากร: ผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย และ อ.มัลลิกา จงจิตต์)
2. หลักสูตรสร้างแบบและตัดเย็บชุดนอน (วิทยากร: อ.กฤตพร ชูเส้ง และ อ.อัชชา หัทยานานนท์)
3. หลักสูตร Flower Bag (วิทยากร: ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ และ ดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน)
4. หลักสูตรผ้าคลุมไหล่ลายมัดย้อม (วิทยากร: ดร.สุวดี ประดับ และ อ.ณัฐชยา เปียแก้ว)
   ในการนี้ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 และรับทราบการขยายผล
โดยทางจังหวัดชัยนาทได้มอบหมายให้เรือนจำกลางจังหวัดชัยนาท ผลิตกระเป๋าถักมาคราเม่จากผ้ายืด จำนวน 100 ใบ 
เพื่อนำไปบรรจุส้มโอชัยนาทและจัดทำเป็นสินค้าประจำจังหวัดในโอกาสต่อไป