กิจกรรม

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

แห่เทียนโชติเวช

คหกรรมศาสตร์…ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ.2563 เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย จัดโดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร