กิจกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร

คหกรรมศาสตร์…รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่าง วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินจาก ผศ.ดร.ดำเนิน ไชยเเสน ประธานกรรมการ ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น และอาจารย์ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง กรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น รับการตรวจประเมินจาก รศ.บุษรา สร้อยระย้า ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน และอาจารย์นฤศร มังกรศิลา และเลขานุการ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
 • สาขาวิชาอุตสาหกรราการบริการอาหาร รับการตรวจประเมินจาก ผศ.ดร.ดำเนิน ไชยเเสน ประธานกรรมการ และ ดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน และ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ และเลขานุการ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 • สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย รับการตรวจประเมินจาก รศ.บุษรา สร้อยระย้า ประธานกรรมการ ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น และอาจารย์สมปรารถนา สุขสละ กรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธานกรรมการ ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข และอาจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง กรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ(ต่อเนื่อง) รับการตรวจประเมินจาก รศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา และ ดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน กรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
 • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง) รับการตรวจประเมินจาก รศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ฉันทนา ปาปัดถา และ ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข กรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
 • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินจาก ผศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วาสุการญจน์ งามโฉม และอาจารย์ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง กรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รับการตรวจประเมินจาก ผศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ ประธานกรรมการ
  ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ และอาจารย์สมปรารถนา สุขสละ กรรมการเลขานุการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ผลจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร อยู่ในระดับดี และจะนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะ ต่อไป