กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…จัดประชุมประจำปี ภาคเรียนที่1/2563

คหกรรมศาสตร์…จัดประชุมประจำปี ภาคเรียนที่1/2563

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดประชุมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน การจัดการศึกษา เพื่อรองรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เกณฑ์การประเมินสายวิชาการ การปฏิบัติงานกิจกรรมของคณะ และมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินการเรียนการสอนดีเด่น เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์