กิจกรรมข่าวประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพิ่มเติม

รับสมัคร ป.เอก

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  (เพิ่มเติม)

สม้ครผ่านทาง  http://rmutp.ac.th 

รับสมัคร ป.เอก