กิจกรรม

รายการ Disney club ช่อง 7 HD

คหกรรมศาสตร์ เผยแพร่ผลงานศิลปะสำหรับเด็ก ในรายการ Disney club ช่อง 7 HD

                 อาจารย์ขจร อิศราสุชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่ผลงานศิลปะสำหรับเด็กจากผ้าและกระดาษ ในรายการ Disney club ช่วงงานประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีกำหนดออกอากาศในเดือน สิงหาคม- กันยายน 2563