ข่าวประกาศ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก (รอบพิ่มเติม)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สม้ครผ่านทาง http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp