กิจกรรม

การตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid -19

Covid -19

คหกรรมศาสตร์ … รับการตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid -19

สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังมีการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในมาตรการหลักและมาตรการเสริม เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษา 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563