กิจกรรม

Big Cleaning ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

Big Cleaning ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดบริเวณที่ต้องสัมผัสหรือใช้สอยร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์  เมื่อ 16 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกคนในการเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง สร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ