ข่าวประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  ประจำปีการศึกษา 2563  หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม) สาขาคหกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คหกรรม ป.โท 63

ประกาศคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ขั้นตอนการรายงานตัว นศ.ใหม่