กิจกรรม

4 รางวัลจากการแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลัก ระดับนานาชาติ (TOP SCORE)

คหกรรมศาสตร์…รับ 4 รางวัลจากการแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลัก ระดับนานาชาติ (TOP SCORE) ในงาน Wandee International Culinary Competition 2020

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ 4 รางวัลจากการแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลัก ระดับนานาชาติ (TOP SCORE) ในงาน Wandee International Culinary Competition 2020 ” เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี บางกะปิ จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ร่วมกับสมาคมเชฟ TChef แห่งประเทศออสเตรเลีย (Black Hat Chef Association Australia) ได้รับรางวัล ดังนี้

🎉สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รับ 3 รางวัล การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ได้แก่

  • -รางวัลเหรียญทอง โดย นายสิวานันท์ ศรีทัน นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 2
  • -รางวัลเหรียญทอง โดย นางสาวปัทมปานี ศรีสุราช นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 4
  • -รางวัลเหรียญเงิน โดยนายจิรายุทธ จันย่อยศ นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 2 โดยมี อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ ผู้ฝึกซ้อม

🎉สาขาอาหารและโภชนาการ รับ 🥉เหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการ World Street Food and Packagingโดย

  • นายเที่ยงธรรม เเซ่ฉิง นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 2 โดยมี ผ.ศ.เชาวลิต อุปฐาก และอ.เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ เป็นผู้ฝึกซ้อม