กิจกรรม

เยี่ยมชมผลงานนิทรรศการ “บุปผาภูษิตาภรณ์”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อ.วรรณา มณีนุช นายกสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช เข้าเยี่ยมชมผลงานนิทรรศการ “บุปผาภูษิตาภรณ์” ในงาน Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2020 โดยมีคุณณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร และคุณศักดิ์ชัย กาย ให้การต้อนรับ เมื่อ 30 มกราคม 2563 ณ บ้านปาร์คนายเลิศ กรุงเทพมหานคร