กิจกรรม

สร้างผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและศิลปะของประเทศไทย

นศ.มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง ประเทศจีน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการสร้างผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและศิลปะของประเทศไทย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และดร.ธนภพ โสตรโยม ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Work Shop 2 หลักสูตร ได้แก่ ศิลปะการพับดอกบัว โดยมี อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และการแต่งหน้าคัพเค้ก โดยอาจารย์ ผศ.ดร.ชญาภัทธ์ กี่อริโย และอาจารย์บุญยนุช ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากร เมื่อ 27 ธันวาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร