กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนให้กับบุคลากรสายวิชาการ

คหกรรมศาสตร์…พัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนให้กับบุคลากรสายวิชาการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการ “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสู่โลกดิจิทัล”เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับคณาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สามารถเลือกใช้กลยุทธ์การสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 13 -15 ธันวาคม 2562  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกอบด้วยกิจกรรมวันแรกได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการ เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงจากผู้สอนสู่ผู้เรียน และการใช้งานระบบสารสนเทศในการเรียนการสอน วันที่ 2 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การสร้างสื่อเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนยุคดิจิทัล และวันสุดท้าย ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.ชุติวัฒน์  สุวัตดิพงศ์ จากสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลบนโลกออนไลน์