กิจกรรม

นักศึกษาจีนฝึกอบรมและศึกษาดูงาน มทร.พระนคร

นักศึกษาจีนฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใต้โครงการ การสร้างผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบการ

นศ.มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง ประเทศจีน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการสร้างผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและศิลปะของประเทศไทย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และดร.ธนภพ โสตรโยม ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Work Shop 2 หลักสูตร ได้แก่ ศิลปะการพับดอกบัว โดยมี อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และศิลปะการนุ่งผ้าไทยโดยอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นวิทยากร อีกทั้งชมการแสดงจากชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ประกอบด้วย นักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ กำกับการแสดง เมื่อ 19 ธันวาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร