กิจกรรม

งานแถลงข่าว Nai Lert Flower & Garden Art Bangkok 2020

คหกรรมฯ จัดทำศิราภรณ์ดอกไม้สด ร่วมงานแถลงข่าว Nai Lert Flower & Garden Art Bangkok 2020

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทำศิราภรณ์นางในวรรณคดีไทยจากดอกไม้สด ร่วมงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน Nai Lert Flower & Garden Art Bangkok 2020 ที่จะมีขึ้นวันที่ 30-31 มกราคม และวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพมหานคร

โดยมี อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณาจารย์เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 17ธันวาคม 2562 ในการนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดทำศิราภรณ์ดอกไม้สดเพื่อใช้ในการแถลงข่าวได้แก่ ทับทรวงนางสีดา กำไลและลูกแก้วนางเมขลา และปันจุเหร็จนางบุษบา โดยมี อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อ.สุกัญญา จันทกุล ดร.สุชีรา ผ่องใส อ.อนุสรณ์ ใจทน อ.ขจร อิศราสุชีพ ควบคุม