กิจกรรม

ยืนยิ้มหน้ามอ “OPEN HEART “

คหกรรมศาสตร์ จัดงานวันกิจกรรมนักศึกษา ยืนยิ้มหน้ามอ “OPEN HEART “

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดงานวันกิจกรรมนักศึกษา “ยืนยิ้มหน้ามอ” OPEN HEART ” โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมการออกร้านขายของ ของนักศึกษาทุกสาขาวิชา การประกวดร้องเพลงและการประกวด COVER DANCE เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของนักศึกษาในการทำกิจกรรม และได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด ตลอดจนความสนใจในทางที่ถูกต้องแสะสร้างสรรค์ เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร