กิจกรรม

ตลาดนัดวัฒนธรรม วันที่ 4

คหกรรมฯ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมสาธิตกระทงลอยและการทำอาหารอย่างง่าย ในงาน“ตลาดนัดวัฒนธรรม” กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “ตลาดนัดวัฒนธรรม” ภายใต้งาน “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” เพื่อเปิดพื้นที่เชิงบูรณาการสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น ศิลปะการแสดง การบริการทางวัฒนธรรม และการจัดจำหน่ายสินค้าณ ตลาดนัดวัฒนธรรม (บริเวณลานจอดรถกรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ในการนี้ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสาธิตทำกระทงลอยด้วยวัสดุธรรมชาติและการทำอาหารอย่างง่ายสไตล์คนเมือง ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากรฝึกอบรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ***วิทยากรกระทงลอย ผศ.ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์ อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ ***วิทยากรชอคบอล ผศ.อภิญญา มานะโรจน์