กิจกรรม

นิทรรศการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

นิทรรศการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

นิทรรศการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน จากการออกฝึกสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าชมนิทรรศการสหกิจศึกษา ของนักศึกษา เมื่อ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ 651 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร