กิจกรรม

งานพิธีฉลองกุฎิสงฆ์ เทวราชและฉลองพระวรวิทย์ วีรเทโว

งานพิธีฉลองกุฎิสงฆ์ เทวราชและฉลองพระวรวิทย์ วีรเทโว

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์อารยะ ไทยเที่ยง อาจารย์ประจำสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมงานพิธีฉลองกุฎิสงฆ์ เทวราชและฉลองพระวรวิทย์ วีรเทโว โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 14 ประธานพิธีสงฆ์ ในการนี้ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ และทีมสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติงานพิธีสงฆ์ และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ เมื่อ 19 กันยายน 2562 ณ ศาลารายสุชาดา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร